آریوژن فارمد

آریوژن فارمد

5

  • 10320370003
  • 1389
  • 422
  • ISO 9001:2015

  • امیر فرشچی
  • www.aryogen.com
  • info@aryogen.com
  • البرز- کیلومتر 24 جاده مخصوص- گرمدره- جنب خیابان تاجبخش- پلاک 140

شـرکت آریـوژن فارمـد در سـال 1389بـا همـکاری گروهـی از فارغ التحصیلان و متخصصیـن صنعـت بیوتکنولـوژی دارویـی و بـا هـدف تحقیـق، توسـعه و تولیـد داروهـای نوترکیـب و بالاخـص آنتی بادی های مونوکلونـال دارویـی آغاز بـه کار کـرد. ایـن شـرکت دارای چهـار هـزار متـر اتـاق تمیـز بـوده و طراحـی مجموعـه بـر اسـاس اسـتانداردهای اروپایی و توسـط تیـم هـای بـا تجربـه داخلـی و خارجـی در زمینـه هـای معمـاری، داروسـازی، میکروبیولـوژی، کلیـه رشـته هـای مرتبـط بـا بیوتکنولـوژی، پزشـکی، مهندسـی مکانیـک، مهندسـی شـیمی، مهندسـی بـرق، الکترونیـک و کامپیوتـر صـورت گرفته اسـت. این شـرکت بـا اسـتفاده از آخریـن اسـتانداردهای اروپایـی، بـرای تولیـد دارو تلاش می کنـد تا عاوه بـر تامین نیازهـای داخلی و منطقه، بخشـی از نیازهـای بازارهـای اروپایـی را نیـز تامیـن کنـد. ایـن شـرکت 17محصـول دانش بنیـان تولیـد می کنـد.

صادرات

  • مقاصد صادراتی: ترکیه، مالزی، عراق ، سوریه و پرو
  • قرارداد انتقال دانش فنی تولید 2داروی بیولوژیک
image
image