تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو

تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو

4

 • 10101928189
 • 1378
 • 170
 • ISO 9001

  ISO 13485

  GMP

 • محمدامین رضوانفر
 • www.todaco.com
 • info@Todaco.com
 • تهران، کیلومتر 18 اتوبان تهران-کرج، خیابان دارو پخش 61، روبروی بهزیستی وردآورد

توفیــق دارو بــه عنــوان شــرکتی دانــش بنیــان و برخــوردار از پیشــنه ای آکنــده از بدایــع علمــی در جامعــه ایرانــی، اشــتهار دارد. ایــن شــرکت بــا اختصــاص ســرمایه قابــل توجــه بــه تحقیــق و توســعه، بهره گیــری از دانشــمندان جــوان داخلــی، اســتفاده از تمامــی ظرفیت هــای موجــود و برقــراری تعامــل دوســویه و ســازنده بــا جامعــه بین المللــی درصــدد بهبــود تمامــی جنبه هــای کســب و کار، انجــام تحقیقــات علمــی مطابــق بــا نیازهــای جامعــه و تولیــد مــواد موثــره محصــولات پیشــرفته بــا هــدف نیــل بــه ارتقــاء ســطح کیفــی سلامت جامعــه و پیشــرفت صنعــت داروســازی کشــور، تلاش مجدانــه ای را آغــاز نمــوده اســت. بــا امیــد بــه آینــده روشــن و بــا هــدف توســعه و ورود بــه بازارهــای جهانــی و تجاری ســازی دانــش فنی هــای بومــی، توفیــق دارو موفــق بــه صــادرات برخــی محصــولات خــود بــه مناطــق مــد نظــر شــده اســت. ایــن شــرکت وابســته بــه شــرکت ســرمایه گذاری دارویــی تامیــن اجتماعــی بــوده و بزرگتریــن مرکــز تحقیقــات دارویــی کشــور می باشــد.

صادرات

image