شرکت فرآورده های پویش دارو

شرکت فرآورده های پویش دارو

5

 • 10101736822
 • 1376
 • 300
 • ISO 9001

  GMP

 • مجتبي طباطبایي یزدي
 • https://pooyeshdarou.com/
 • info@pooyeshdarou.com
 • تهران-کشاورز-کوچه رامین-خیابان شهید عباسقلی علیزاده(پنجم)-پلاک 13-طبقه اول-واحد 2 کدپستی 1415763863

شــرکت فرآورده هــای پویــش دارو از مجموعههــای برجســته حــوزه بیوتکنولــوژی در خاورمیانــه می باشــد. پویـش دارو بـا 6محصـول بیودارویـی نوترکیـب بـه بهبـود بیمـاران داخـل کشـور کمـک می کنـد. از طرفـی در تـاش اسـت بـا توسـعه و اسـتفاده از پیشـرفته ترین قابلیت هـای بیوتکنولـوژی بـه نیازهـای پزشـکی بـرآورده نشـده نیـز بپـردازد. ایـن شـرکت بـرای تولیـد پروتئین هـای درمانـی مبتنـی بـر DNA هورمون هـای درون زا و لکوترین هـا، کــه کنترل کننــده عملکردهــای اساســی بــدن هســتند، فنــاوری خــود را منحصــراً از (ICGEB مرکــز بین المللــی مهندســی ژنتیـک و بیوتکنولـوژی سـازمان ملـل متحـد، تریسـت ایتالیـا) بـه دسـت آورده اسـت. پویـش دارو اولیـن گـروه در ایـران اسـت کـه از ایـن باکتری هـا و سـلول های اصلاح شـده ژنتیکـی بـرای تولیـد پروتئین هـای درونـی بنیـادی اسـتفاده می کنـد.

صادرات

 • مقاصد صادراتی: پاکستان، عراق، سوریه و آلمان
image
image