فاتح صنعت کیمیا

فاتح صنعت کیمیا

4

 • 10530227257
 • 1379
 • 200
 • ISO 9001

  ISO 14001

  BS OHSAS 1800

  ISI-TS29001

  HSE

 • سید محمد علی فاطمی
 • www.fatehsanat.com
 • info@Fatehsanat.com
 • تهران - میدان ونک - خیابان خدامی - خیابان آفتاب - نبش خیابان ماه تاب - پاک 32

فاتـح صنعـت کیمیـا بـا مالکیت خصوصـی از سـال ۱۳۶۷در زمینه مهندسـی معکوس، در صنایع شـیمیایی و پالایشــگاهی آغــاز بــکار نموده اســت. مهارت هــای ایــن شــرکت حاصــل دانــش و فعالیــت طولانــی در زمینه هـای یـاد شـده می باشـد و تجهیـزات و ماشـین آلات موجـود در سـالن های مختلـف ماشـین کاری، سـوراخ کاری، فـرزکاری نـورد و فرم دهـی، جوشـکاری، رنـگ و سـند باسـت و فیـن تیـوب ایـن امـکان را بـه فاتـح صنعـت کیمیـا، می دهـد کـه در تولیـد و انجـام هرگونـه سـرویس بـه مشـتریان خـود بـا حداقـل پاسـخگویی زمانـی موفـق بـوده و رضایـت آنهـا را جلـب نمایـد.

صادرات

image