فناوران نانو مقیاس

فناوران نانو مقیاس

5

 • 10102788540
 • 1383
 • 50
 • ISO 9001

  ISO 10002

  ISO 14001

  OHSAS 18001

  DMT

  VTT

  CE

  دارای تاییدیه های انرژی اتمی ایران

 • نادر نادری
 • www.fnm.ir
 • info@fnm.ir
 • تهران - خیابان کارگر شمالی - روبروی پارک لاله - خیابان همدان - پلاک 8- واحد 8

شـرکت فناوران نانومقیاس محصولات و خدمات متنوعی، شـامل طراحی و تولید دسـتگاه های الکتروریسـی در مقیـاس آزمایشـگاهی، نیمـه صنعتـی و صنعتـی و را تولید می کند. شـرکت FNM عـاوه بر این دسـتگاه الکتروفورز مویینـه و همینطـور تجهیـزات جانبـی مختلفـی نظیـر منابـع تامیـن اختـاف پتانسـیل بـالا، پمپ هـای سـرنگی و کالکتورهـا را نیـز تولیـد می نمایـد. فیلترهـای هـوای نانویـی تولیـد شـده بـا تجهیـزات سـاخت فنـاوران نانـو مقیـاس، آزمایش هـای مـورد نیـاز را بـا موفقیـت پشـت سـر گذاشـته و گواهینامـه هـای برخـی موسسـات ماننـد انـرژی اتمـی ایـران، VTT (فنانـد) و DMT (آلمان) را کسـب کرده اسـت. ایـن دسـتگاه هـا در چندیـن شـرکت بـزرگ فیلترسـاز داخلـی نصـب شـده اسـت کـه همیـن موضـوع باعث تامیـن نیاز فیلترهـای با کارایـی بـالا خودرویـی و نیروگاهـی کشـور شـده اسـت. شـرکت فنـاوران نانـو مقیـاس بـا تکیـه بـر کیفیـت محصـولات خـود، اقدام بـه صـادرات محصـولات خـود نمـود بگونـه ای کـه بـا تجربه صادراتـی سـالهای اخیر، به یکـی از محـدود شـرکت های دانش بنیان ایرانـی تبدیـل شـد کـه علاوه بـر صـادرات محصـول، میتواند بـا صـادرات تجهیزات صنعتـی الکتروریسـی، خطـوط تولید صنعتی را نیـز در سـایر کشـورها راه انـدازی نماید.

صادرات

 • مقاصد صادراتی: چین، مالزی، اندونزی، عراق، کره جنوبی، پاکستان، لبنان نیجریه، کوبا
 • صادرات دانش فنی به مالزی
 • صادرات تجهیزات صنعتی الکتروریسی به مالزی
 • صادرات خط تولید صنعتی نانو الیاف در کره جنوبی
 • راه اندازی 5 خط تولید صنعتی نانو الیاف در چین از 1390
 • دفاتر نمایندگی خارجی: کشورهای مالزی، چین، ترکیه، پاکستان، نیجریه و انگلستان
image
image