همانندساز بافت کیش

همانندساز بافت کیش

4

 • 10861558265
 • 1383
 • 144
 • FDA 21 CFR 820

  FDA QSR 21 CFR820

  ISO9001:2015

  ISO13485:2003

  ISO13485:2012

  ISO13485:2016

  ISO14001:2015

  OHSAS18001:2007

 • انوشه کاظمیان
 • www.trcir.com
 • info@trcir.com
 • تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خ صرافهای جنوبی، کوچه 19 شرقی، پاک 8

شــرکت همانندســاز بافــت کیــش در ســال 1383 تأســیس شــده و ســالانه فعالیــت خــود را بــراســاس علـوم و دانـش روز طراحـی و بـه روزرسـانی مـی نمایـد. هـدف اصلـی در شـرکت همانندسـاز بافـت کیـش تولیـد محصـولات بـا بهتریـن ویژگـی هـای کیفـی مـی باشـد بـه طـوری کـه طولانـی تریـن و مناسـب تریـن کارایـی را بـرای بیمـاران فراهـم سـازد. محصولات ایـن شـرکت در 4 گـروه قلبـی عروقـی، تانـدون، اسـتخوانی و پوششـی بــا رعایــت اســتانداردهای جهانــی تولیــد مــی شــوند. فرآینــد تولیــد ایــن محصــولات در جزیــره کیــش و در زمینــی بــه مسـاحت 10 هـزار متـر مربـع، بـا 1800 متـر مربـع کلیـن روم هـای کاس 10 تـا 10 هـزار انجـام مـی گیـرد. تـا کنـون بیـش از یـک میلیـون نفـر از بیمـاران، محصـولات ایـن مجموعـه را مـورد اسـتفاده قـرار داده انـد.

صادرات

 • مقاصد صادراتی: انگلستان
image
image