پویندگان راه سعادت

پویندگان راه سعادت

5

 • 10101877281
 • 1373
 • 323
 • ISO 9001

  ISO 46001

  ISO 13485

  EN ISO 13485:2012

  CE

 • عبدالرضا یعقوب زاده طاری
 • www.saadatco.com
 • info@saadatco.com
 • تهران، خیابان دماوند - خیابان اتحاد - خیابان اول شرقی - پلاک 4

شــرکت پوینــدگان راه ســعادت بــا پشــتیبانی موسســه تحقیقاتــی جوینــدگان راه ســعادت تاســیس و بــه تولیــد تجهیــزات مانیتورینــگ عائــم حیاتــی، ســانترال مرکــزی، الکتروکاردیوگــراف، ونتیلاتــور کمپرسـوری، مـاژول ارزیابـی عملکـرد مغـزی و ... نمـود. ایـن شـرکت در سـال 1381 بـا اخـذ اسـتاندارد CE تلاش خـود بـرای دسـتیابی بـه بازارهـای جهانـی را آغـاز نمـود. ایـن شـرکت بـا تولیـد محصولاتـی نظیـر مانیتـور علائــم حیاتــی بیمــار، سیســتم هــای الکتروکاردیوگــراف، دســتگاه ونتیلاتــور و ... می توانــد پاســخگوی بخش هــای اورژانــس، اتــاق عمــل، ICU ،CCU و ... باشــد.

صادرات

image
image