پیشتاز طب زمان

پیشتاز طب زمان

5

 • 1010189098
 • 1377
 • 200
 • ISO 9001

  ISO 2008

  GMP

  CE

 • بهروز حاجیان تهرانی
 • www.pishtazteb.com
 • info@pishtazteb.com
 • تهران، شهرک گلستان (شهرک راه آهن)، بلوار گلها، خیابان یاس سوم، نبش خیابان یاسمن جنوبی، پلاک یک

پیشــتاز طــب زمــان یکــی از شــرکت های فعــال دانشبنیــان در حــوزه ی زیســت فنــاوری اســت کــه بــا رعایـت الزامـات GMP و بـا کسـب اسـتاندارد جهانـی ایـزو 9001 و CE اتحادیـه اروپـا اقـدام بـه تولیـد چهـل محصــول بــا تکنولــوژی الایــزا شــامل؛ انــواع کیت هــای تشــخیص مارکرهــای ســرطانی، بیماری هــای عفونــی، هورمونــی و بیــش از پنــج نــوع کیــت بیوشــیمی و همچنیــن کیــت مولکولــی کــرده اســت.

صادرات

 • صادرات به 60 کشور از جمله آلمان، ایتالیا، بلژیک، برزیل، کره جنوبی، ترکیه، مصر، مالزی، آذربایجان، گرجستان، مقدونیه، تانزانیا
 • انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه کشور با صادرات به 4 قاره
image
image