الکترونیک افزار آزما

الکترونیک افزار آزما

4

 • 1010083667
 • 1359
 • 458
 • DLMS

  ISO9001:2008

  ISO14001:2004

  KEMA گواهینامه از شرکت هلند

 • جمشید بردبار
 • www.afzarazma.com
 • info@afzarazma.com
 • تهران-ولی عصر- خیابان توانیر-کوچه روز-پلاک 1

شـرکت الکترونیـک افزارآزمـا بـا بیـش از 34 سـال فعالیـت شـبانه روزی موفـق بـه طراحـی و تولیـد بیـش از دهها نوع دسـتگاه های اندازه گیـری الکترونیکـی بـا کیفیتـی مطابـق بـا اسـتانداردهای بین المللی گردیـده اسـت. آغاز فعالیت شـرکت الکترونیـک افزارآزمـا بـا طراحـی و تولیـد دسـتگاه های انـدازه گیـری، آموزشـی و تحقیقاتـی بـرق، الکترونیـک و مخابــرات و تجهیــزات کارگاه هــا و آزمایشــگاه های مختلــف بصــورت کلیــد در دســت (Turnkey) بــوده اســت. کلیه مراحــل تحقیقـات، طراحـی، تولیـد مـدارات، سـخت افـزار و نـرم افـزار و سـاخت قطعـات فلزی، پلاسـتیکی و بدنه دسـتگاه ها توسـط این شـرکت و توسـط تجهیـزات پیشـرفته و سیسـتم های خـودکار انجـام می پذیـرد. از سـال 1380 ایـن شـرکت همـکاری گسـترده ای را بـا وزارت نیـرو در جهـت طراحـی و تولیـد سیسـتم های انـدازه گیـری مـورد نیـاز صنعـت بـرق کشـور آغـاز نمـود و بـا دسـت یابی بـه دانـش فنـی صـد در صـد داخلـی موفـق بـه تولیـد انـواع کنتـور تکفـاز و سـه فاز دیجیتـال چنـد تعرفـه گردیـد. در ایـن راسـتا موفـق بـه تاسـیس کارخانـه، خریـد و نصـب مدرن تریـن ماشـین آلات و همچنیـن راه انـدازی آزمایشـگاه منحصـر بفـرد جهـت تسـت های اسـتاندارد کنتـور و رفـع نیازهـای بخـش تحقیقـات و ارتقـاء کیفیـت تولیـد بـا ظرفیـت تولیـد بیـش از چهـار میلیـون
دسـتگاه کنتـور (در سـه شـیفت کاری) گردیـده اسـت.

صادرات

 • مقاصد صادراتی: افغانستان، عراق و سوریه
 • صادرات چهار مدل از کنتورهای هوشمند و دیجیتال
 • حجم صادرات سالانه بیش از ۳ میلیون دلار
image
image