اکسیر نانو سینا

اکسیر نانو سینا

4

  • 1010399451
  • 1388
  • 34
  • محمودرضا جعفری
  • www.ens.co.ir
  • info@ens.co.ir
  • تهران، یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، نبش خیابان جهانمهر، پلاک 94، طبقه 4، واحد 7

شــرکت دانش بنیــان اکسیرنانوســینا در ســال 1388 تاســیس گردیــد. عمــده کارهــای پژوهشــی ایــن شـرکت فرمولاسـیون برپایـه میسـل ها، لیپوزوم هـا و نانـوذرات بـر پایـه چربی هـا و تبدیـل آن بـه مقیـاس صنعتــی با کاربردهــای تزریقــی، خوراکــی و موضعــی می باشــد. شــایان ذکــر اســت بــا اعمــال ایــن روش فارماکینیتــک داروهــا از نظــر اثربخشــی بهتــر و ســمیت کمتــر بهینه ســازی می شــود و بنابرایــن چرخــه عمــر داروهــای نشــان دار شــده افزایــش می یابــد.

صادرات

  • مقاصد صادراتی: سوریه
  • صادرات بیش از 3000 ویال داروی ضد سرطان سینادوکسوزوم به سوریه
image
image