مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو)

مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو)

4

 • 10102109681
 • 1379
 • ISO9001

  ISO14001

  ISO18001

  TUV

  ISO27001

  ISO50001

 • محمد رضا روشنی مقدم
 • www.mapnablade.com
 • info@mapnablade.com
 • تهران، میرداماد، خیابان کجور، بلوار میرداماد، پلاک231، طبقه سوم

شــرکت پــره توربیــن مپنــا در ســال 1379 بــا هــدف طراحــی، ســاخت و تولیــد پــره هــای بخــش هــای داغ و ســرد توربین هــای گازی نیروگاهــی و صنعتــی تاســیس شــد. شــرکت پرتــو بزرگتریــن ســازنده پره هــای توربیــن هــای GT13E ،GE F9 ،MGT70 و همچنیـن پـره هـای ارتقـاء یافتـه توربیـن هـای گازی MAP2A ،+MAP2 و MAP2B در ایـران اسـت. تولیـد بیـش از 140 نـوع محصـول منحصـر بـه فـرد و سـاخت بیـش از 150000 قطعـه پـره ی توربین هـاي پرکاربـرد از جملـه فعالیت هـای ایـن شـرکت اسـت. ایـن مجموعـه از سـه واحـد اصلـی شـامل بخـش هـای ریختـه گـری، ماشـین کاری و پوشـش و عملیـات تکمیلـی تشـکیل شـده اسـت.

صادرات

 • قرارداد نیروگاه سیکل ترکیبي رمیله عراق شامل ۱۲ واحد توربین گاز و شش واحد توربین بخار
 • آغاز صادرات از سال 1389
image
image