نواتیس طب

نواتیس طب

4

 • 14003916750
 • 1392
 • 25
 • ISO9001:2015

  ISO13485:2016

  CE

 • علی رضایی
 • www.novatisteb.com
 • info@novatisteb.com
 • تهران، خیابان سعادت آباد، نبش کوچه شهید میرزایی، پلاک 44، طبقه چهارم

شرکت نواتیـس طـب در سـال 1392 بـا هـدف بومـی سـازی تولیـد ماشـین آلات و تجهیـزات دیالیـز تاسـیس شـد و توانســت علاوه بــر روزآمــد ســاختن دانــش و فنــاوری کشــور در حــوزه دیالیــز، بــه بومی ســازی فنــاوری تولیــد ماشـین آلات و تجهیـزات دیالیـز بپـردازد. فعالیـت هـای شـرکت نواتیـس طـب منطبـق بـا اسـتانداردهای سیسـتم مدیریـت کیفیـت ISO13485 و ISO9001 اسـت. شـرکت نواتیـس طـب در دو زمینـه تولیـد ماشـین هـای مـورد نیـاز در درمـان دیالیـز و همچنیـن طراحـی و سـاخت خطـوط تولیـد محصـولات مصرفـی دیالیـز شـامل فیلتـر دیالیـز و محفظـه هـای پـودر بـی کربنـات دیالیـز بـه فعالیـت پرداختـه اسـت.

صادرات

 • مقاصد صادراتی : قاره اروپا
image
image