سامانه جراحی هوشمند پارسه

سامانه جراحی هوشمند پارسه

4

 • 1032018733
 • 1385
 • 23
 • CE

  ISO9001

  ISO13485

 • علیرضا احمدیان
 • www.parsiss.com
 • contact@parsiss.com
 • تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بلوار کشاورز، روبروی پارک لاله، کوچه همدان، پلاک 8، طبقه 3، واحد ۶

درســال ۱۳۸۵طراحــی و ســاخت سیســتم راهبــری جراحــی بــا حضــور فعــال پژوهشگــران در زمینه هــای مهندسـی پزشـکی، بیومکانیـک، کامپیوتـر، پـردازش تصویـر و رباتیـک و علـوم مرتبـط در مرکـز رشـد لـوازم و تجهیـزات پزشـکی وابسـته بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات درمانـی تهـران آغـاز شـد. مطالعـات اولیــه طراحــی و ســاخت سیســتم راهبــری بــا حضــور اســاتید برتــر از دانشــگاه های معتبــر ایــران همــراه بــا همــکاری بســیاری از اعضــای حرفــه ای در مهندســی پزشــکی، بیومکانیــک، نرم افــزار و مهندســی ســخت افزار، پــردازش تصویــر و سـایر زمینه هـای مرتبـط آغـاز شـد و سـرانجام پـس از چنـد سـال کار متمرکـز، مراحـل مختلـف اجرایـی شـامل طراحـی و پیاده ســازی فراســاختارها و پیاده ســازی و مجتمع ســازی ماژول هــای پیشــرفته و عیب یابــی و بهینه ســازی، اتمــام پذیرفـت و سـامانه ملـی راهبـری جراحـی پارسـیس بـا ویژگی هـای بعضـا برتـر از نمونه هـای مشـابه خارجـی بـه صـورت یـک محصـول کامـل و یکپارچـه در اتـاق عمـل ارایـه گردیـد.

صادرات

image