دنتوگاید


DentoGuide

توضیحات

سیســتم ناوبــری جامــع جراحــی بــا کاربــرد وســیع در جراحیهــای کاشــت ایمپلنــت دنــدان و جراحی هــای فــک و صــورت می باشــد. ایــن محصــول می توانــد در جراحی هــای ترمیمــی ماننــد پیونــد اســتخوان فــک، جراحی هــای مــوارد پیچیــده از جملــه خــارج کــردن دنــدان نهفتــه، دندان هــای مصنوعــی و ســایر پروتزهــای دندانــی کاربــرد فراوانــی داشته باشــد. در ایـن سیسـتم بـا اسـتفاده از فنآوری هـای پیشـرفته و دوربیـن IR بـا دقـت بـالا و یا سیسـتم های ردیابی الکترومغناطیسـی، بـه جراحـان در حیـن عمـل جراحـی ناوبـری دقیق تـر و قابـل اعتمادتـری ارائـه می دهـد.

اطلاعات تولید کننده
image
سامانه جراحی هوشمند پارسه
26
درباره فروشنده

درســال ۱۳۸۵طراحــی و ســاخت سیســتم راهبــری جراحــی بــا حضــور فعــال پژوهشگــران در زمینه هــای مهندسـی پزشـکی، بیومکانیـک، کامپیوتـر، پـردازش تصویـر و رباتیـک و علـوم مرتبـط در مرکـز رشـد لـوازم و...

بیشتر بخوانید
محصولات دیگر این فروشنده
نا موجود متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست، می توانید از لیست محصولات مرتبط دیدن فرمایید.
 • نقد و بررسی اجمالی

  DentoGuide

  سیســتم ناوبــری جامــع جراحــی بــا کاربــرد وســیع در جراحیهــای کاشــت ایمپلنــت دنــدان و جراحی هــای فــک و صــورت می باشــد. ایــن محصــول می توانــد در جراحی هــای ترمیمــی ماننــد پیونــد اســتخوان فــک، جراحی هــای مــوارد پیچیــده از جملــه خــارج کــردن دنــدان نهفتــه، دندان هــای مصنوعــی و ســایر پروتزهــای دندانــی کاربــرد فراوانــی داشته باشــد. در ایـن سیسـتم بـا اسـتفاده از فنآوری هـای پیشـرفته و دوربیـن IR بـا دقـت بـالا و یا سیسـتم های ردیابی الکترومغناطیسـی، بـه جراحـان در حیـن عمـل جراحـی ناوبـری دقیق تـر و قابـل اعتمادتـری ارائـه می دهـد.

  مشخصات کالا

  DentoGuide

  امتیاز و دیدگاه کاربران

  DentoGuide

  ثبت نظر

  DentoGuide

  نام و نام خانوادگی*
  موبایل*
  ایمیل *
  عنوان*
  متن پیام*
  image