بورتزومیب


Botrezomib

توضیحات

بورتزومیـب یـک مهارکننـده پروتئـازوم (Proteasome Inhibitor) بـوده و بـرای درمـان میلومـای تـازه تشـخیص داده شـده و نیـز میلومـای مقاوم/عودکننـده به صـورت مونوتراپـی و ترکیبـی اسـتفاده می شـود. ایـن داروی جدید و بـا ارزش بـا تکیـه بـر دانـش متخصصـان ایرانـی و بکارگیـری اصـول و شـیوه هـای نویـن سـنتزی، در واحـد داروهـای پرخطـر و ضـد سـرطان شـرکت تحقیقاتـی مهندسـی توفیـق دارو تولیـد می شـود.

اطلاعات تولید کننده
image
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
57
درباره فروشنده

توفیــق دارو بــه عنــوان شــرکتی دانــش بنیــان و برخــوردار از پیشــنه ای آکنــده از بدایــع علمــی در جامعــه ایرانــی، اشــتهار دارد. ایــن شــرکت بــا اختصــاص ســرمایه قابــل توجــه بــه تحقیــق...

بیشتر بخوانید
محصولات دیگر این فروشنده
نا موجود متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست، می توانید از لیست محصولات مرتبط دیدن فرمایید.
 • نقد و بررسی اجمالی

  Botrezomib

  بورتزومیـب یـک مهارکننـده پروتئـازوم (Proteasome Inhibitor) بـوده و بـرای درمـان میلومـای تـازه تشـخیص داده شـده و نیـز میلومـای مقاوم/عودکننـده به صـورت مونوتراپـی و ترکیبـی اسـتفاده می شـود. ایـن داروی جدید و بـا ارزش بـا تکیـه بـر دانـش متخصصـان ایرانـی و بکارگیـری اصـول و شـیوه هـای نویـن سـنتزی، در واحـد داروهـای پرخطـر و ضـد سـرطان شـرکت تحقیقاتـی مهندسـی توفیـق دارو تولیـد می شـود.

  مشخصات کالا

  Botrezomib

  امتیاز و دیدگاه کاربران

  Botrezomib

  ثبت نظر

  Botrezomib

  نام و نام خانوادگی*
  موبایل*
  ایمیل *
  عنوان*
  متن پیام*
  image