ماده موثره دارویی گلاتیرآمر استات


Glatiramer Acetate

توضیحات

گاتیرامـر اسـتات بـرای درمـان نـوع خاصـی از مولتیپـل اسـکلروزیس (بیمـاری اماس عودکننـده) تجویـز می شـود. ایـن دارو پروتئینـی اسـت کـه از حملـه سیسـتم ایمنـی بـدن بـه اعصـاب مغـز و نخـاع جلوگیـری می کنـد و بـه ایـن ترتیـب از عـود بیمـاری ام اس جلوگیـری کـرده و احتمـال معلولیـت بیمـار را کاهـش می دهـد. ایـن دارو بـرای کاهـش دفعـات عـود بیمـاری و نـه کندسـازی رونـد پیشـرفت بیمـاری در ایـالات متحـده تأییـد شـده اسـت. طبـق مطالعـات انجـام شـده ایـن دارو ترکیبـی از پلی پپتیدهـای صناعـی متشـکل از چهـار اسـید آمینـه اسـت کـه موجب کاهش پاسـخ ایمنی بیمـاران مبتلا بـه MS عودکننـده می شـود. گاتیرامـر اسـتات بـه صـورت تزریـق زیرجلـدی تجویـز می شـود و جدیدتریـن و موثرتریـن
داروی پپتیـدی ضـد ام اس می باشـد.

اطلاعات تولید کننده
image
تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
57
درباره فروشنده

توفیــق دارو بــه عنــوان شــرکتی دانــش بنیــان و برخــوردار از پیشــنه ای آکنــده از بدایــع علمــی در جامعــه ایرانــی، اشــتهار دارد. ایــن شــرکت بــا اختصــاص ســرمایه قابــل توجــه بــه تحقیــق...

بیشتر بخوانید
محصولات دیگر این فروشنده
نا موجود متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست، می توانید از لیست محصولات مرتبط دیدن فرمایید.
 • نقد و بررسی اجمالی

  Glatiramer Acetate

  گاتیرامـر اسـتات بـرای درمـان نـوع خاصـی از مولتیپـل اسـکلروزیس (بیمـاری اماس عودکننـده) تجویـز می شـود. ایـن دارو پروتئینـی اسـت کـه از حملـه سیسـتم ایمنـی بـدن بـه اعصـاب مغـز و نخـاع جلوگیـری می کنـد و بـه ایـن ترتیـب از عـود بیمـاری ام اس جلوگیـری کـرده و احتمـال معلولیـت بیمـار را کاهـش می دهـد. ایـن دارو بـرای کاهـش دفعـات عـود بیمـاری و نـه کندسـازی رونـد پیشـرفت بیمـاری در ایـالات متحـده تأییـد شـده اسـت. طبـق مطالعـات انجـام شـده ایـن دارو ترکیبـی از پلی پپتیدهـای صناعـی متشـکل از چهـار اسـید آمینـه اسـت کـه موجب کاهش پاسـخ ایمنی بیمـاران مبتلا بـه MS عودکننـده می شـود. گاتیرامـر اسـتات بـه صـورت تزریـق زیرجلـدی تجویـز می شـود و جدیدتریـن و موثرتریـن
  داروی پپتیـدی ضـد ام اس می باشـد.

  مشخصات کالا

  Glatiramer Acetate

  امتیاز و دیدگاه کاربران

  Glatiramer Acetate

  ثبت نظر

  Glatiramer Acetate

  نام و نام خانوادگی*
  موبایل*
  ایمیل *
  عنوان*
  متن پیام*
  image